Reklamačný poriadok

Reklamácie

V prípade, že doručený tovar je poškodený alebo nefunkčný, kupujúci je povinný postupovať podľa reklamačného poriadku.

Reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je v čase jeho prevzatia kupujúcim a počas záručnej doby, bez chýb, t.j. že tovar zodpovedá popisu, ktorý bol o tomto tovare uvedený na stránke elektronického obchodu predávajúceho v čase predaja tovaru alebo v akejkoľvek sprievodnej dokumentácií dodanej s tovarom. Záručná doba na tovar nadobudnutý kupujúcim cez internetový výdaj je 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim.

Ak je tovare, jeho obale alebo v akejkoľvek sprievodnej dokumentácií dodanej s tovarom vyznačená doba spotreby, záručná doba trvá do posledného dňa vyznačenej doby spotreby (tovar s obmedzenou dobou spotreby).

U použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré vzniknú jeho použitím alebo opotrebením. U spotrebného tovaru a spotrebných častí tovaru sa záruka platí len po dobu jeho životnosti, ktorá môže byť daná počtom použití, spôsobom použitia alebo inak. Prirodzené alebo obvyklé opotrebenie, vypoužívanie, zničenie tovaru (vzhľadom na jeho kvalitu, množstvo, spôsob alebo frekvenciu použitia alebo iné parametre), následkom jeho obvyklého používania, nie je chybou tovaru a predávajúci zaňho nezodpovedá.

Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré vznikli najmä v dôsledku zavineného konania alebo opomenutia kupujúceho, nesprávnym skladovaním, manipulovaním alebo prepravou, nesprávnym alebo neodborným zásahom do veci a za chyby ktoré vznikli v dôsledku používania, ktoré je v rozpore s príslušným návodom na použitie. Informácia o správnom použití, či už vo forme písomnej informácie pre používateľa alebo návodu na obsluhu prípadne užívateľského manuálu je vždy priložená k tovaru. Pokiaľ takýto dokument chýba, kupujúci nesmie takýto tovar použiť a je povinný o tom bezodkladne informovať predávajúceho, ktorý zabezpečí dodanie príslušných dokumentov alebo vrátenie kúpnej ceny (pri vrátení tovaru predávajúcemu). Predávajúci tiež nezodpovedá za dôsledky vyššej moci.

Ak má tovar odstrániteľnú chybu, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len časti tovaru, výmenu tejto časti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybný tovar za bezchybný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak má tovar neodstrániteľnú chybu, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez chyby, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Ak má tovar neodstrániteľnú chybu, ktorá nebráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez chyby, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Predávajúci a kupujúci môžu na základe písomnej dohody zvoliť aj iný spôsob vybavenia reklamácie než ako je uvedené vyššie.

V prípade poskytnutia zľavy, nie je možné reklamovať chybu, pre ktorú bola zľava poskytnutá.

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu existenciu chyby tovaru bezodkladne. Predávajúci nenesie zodpovednosť za ďalšie chyby alebo škody, ktorým by bolo možné zabrániť pokiaľ by sa o chybe tovaru predávajúci dozvedel včas.

Kupujúci musí uplatniť reklamáciu u predávajúceho v rámci záručnej doby.

Reklamáciu tovaru u predávajúceho je možné vykonať doručením tovaru, dokladu o jeho kúpe a potvrdeného záručného listu (pokiaľ bol záručný list vydaný) na adresu predávajúceho a to: Tbiliská 6, 831 06 Bratislava, osobne, alebo poštou spolu s písomnou informáciou o

  • dôvodoch reklamácie, spolu s popisom vytýkanej chyby tovaru,
  • požadovanom spôsobe vybavenia reklamácie v rámci možností uvedených v tomto článku vyššie,
  • spôsobe prevzatia tovaru alebo peňazí kupujúcim po skončení reklamačného konania (ak kupujúci nezašle túto informáciu, je oprávnený príslušný spôsob zvoliť predávajúci),
  • kontaktných údajoch kupujúceho (tel. č., email). Reklamácia sa považuje za uplatnenú dňom splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku.

 

Tovar musí byť predložený so všetkými jeho súčasťami a príslušenstvom. Ak kupujúci túto povinnosť poruší, predávajúci reklamáciu vybaví pokiaľ to bude možné. V prípade uplatnenia zľavy však hodnota chýbajúcich súčastí a príslušenstva bude od kúpnej ceny tovaru odrátaná.

Ak už bol ten istý tovar predtým reklamovaný, kupujúci doloží tiež doklad o predošlej reklamácii.

Ak reklamácia nespĺňa všetky podmienky riadnej reklamácie, predávajúci o tom bezodkladne informuje kupujúceho osobne, telefonicky, SMS alebo emailom.

Predávajúci o uplatnení riadnej reklamácie kupujúcim vyhotoví písomný protokol, ktorého kópiu odovzdá alebo zašle kupujúcemu. Dňom uvedeným v tomto protokole začína reklamačné konanie.

Predávajúci rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, o čom bezodkladne informuje kupujúceho osobne, telefonicky, SMS alebo emailom. Reklamáciu predávajúci vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

O vybavení reklamácie predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho osobne, telefonicky, SMS alebo emailom. Predávajúci taktiež informuje o spôsobe doručenia tovaru alebo peňazí kupujúcemu. Predávajúci vyhotoví o vybavení reklamácie písomný záznam, ktorého kópiu odovzdá alebo zašle kupujúcemu. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim keď ho prevezme akákoľvek osoba, ktorá disponuje písomným protokolom o uplatnení reklamácie.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka. V prípade zamietnutej reklamácie sa záručná doba o čas vybavenia reklamácie nepredlžuje.

Ak kupujúci tovar neprevezme pri doručovaní poštou/kuriérom ani na druhý raz alebo na adrese predávajúceho Tbiliská 6, 83106 Bratislava ani do 30 dní od obdržania oznámenia o vybavení reklamácie (v závislosti na zvolenom spôsobe doručovania), je predávajúci oprávnený požadovať odmenu za skladovanie tovaru vo výške 0,5 eura za každý deň omeškania s prevzatím tovaru kupujúcim. Ak tovar podlieha rýchlej skaze alebo poklesu jeho hodnoty alebo ak kupujúci nevyzdvihne tovar ani do 90 dní od obdržania oznámenia o vybavení reklamácie, je predávajúci oprávnený tovar predať. Výťažok predaja bude, po odpočítaní záväzkov kupujúceho voči predávajúcemu, uložený u predávajúceho až do doby kým kupujúci oňho nepožiada a neurčí spôsob jeho prevodu na kupujúceho.

Alternatívne riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia (https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi).

Ak má kupujúci dojem, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva je zároveň oprávnený podať na predávajúceho sťažnosť prostredníctvom online formulára na podanie sťažnosti, tzv. platformy RSO (RSO = riešenie sporov online), ktorý je dostupný na odkaze: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.